De 5-seconden trick voor slotenmaker Wuustwezel

Op de verdere wandeling over een Antieke Langendijk treft het oog een ledig staande brouwerij, welke weleer werden gedreven door toen zaligen Joost Gerritsz over Ylen; ons over de vele, welke sedert 1600 werden verlaten ofwel uitgebroken, waarover Bleyswijck schrijft.

Het komt mijzelf wegens, het Over Mierevelt, welke ook in verschillende genres dien beschikken over uitgemunt dit portretteren tot zijn hoofdstudie maakte teneinde een overweging, dat dit vervaardigen betreffende portretten voordeliger uitkomsten beloofde vervolgens het historische genre, waarin hij in overeenstemming met het oordeel betreffende ‘konstverstandigen’ indien deze "daer sijn stuck af gemaeckt had", zeker alsnog veel treffelijker dingen zou hebben voortgebracht, vervolgens deze in de uitstekende afbeeldingen aangaande allerhande potentaten en hoge ‘personagiën’ vermocht te doen. Deze bracht zodoende een les over Cicero: -

Bestaan devies was: Nervus Reipublicae diffidentia, ofwel: dit wantrouwen is een zenuw van de Staat. Ons variant met dit beroemde: wees getrouw, doch vertrouw niemand, dat menigeen, weet is deze slechts een gemakkelijk burger, als stelregel meent te dienen te volgen. Vooral nu ons andere zenuw, welke betreffende de oorlog nl., betreffende ander woorden het geld, meer vervolgens heb je bestaan heerschappij doet gevoelen en dit goudgele kalf zoveel aanbidders telt. (Pieter aangaande der Meers konterfeitsel behoort tot de portretten van Delvenaars welke wijlen een heer Krabbe juiste archief van deze gemeente bezit geschonken.)

Vermoedelijk had hij zijn vermogen aan welberekende ofwel fortuinlijke speculaties in deze ofwel gene waar te danken.

Ofschoon het stadsdeel weinig opmerkelijks aanbood teneinde een zorg over ons wandelaar te trekken, wens ik daar hier nogmaals op te wijzen dat in dat kwartier de kiem moet geraken gezocht betreffende ons industrie, welke zichzelf betreffende er uit steeds meer en verdere ontwikkelende eindelijk een vlucht nam, welke aan Delft, tevens zodra voortbrengster over aardewerk, heinde en verre roem, verschafte.

Op een hoek aangaande een Breesteeg aan een westzijde aangaande een Koornmarkt stond destijds de brouwerij ‘Inde Werelt’, werkende betreffende 3 eest en 2 ketels. Zeven huizen verder noordwaarts­ “een brouwerije ‘Inde Pauwe’, daervan eyghenaer is Jacob Pauw ende kan zijn oock bewoonder; sijn vrouw is aengheefster”.

In een middeleeuwen bestonden daar openbare stoven, daar waar ieder zich kon kunnen warmen en reinigen anti een geringe toegangsprijs, waar later tevens betreffende de bak werden bekijk hier gespeeld ofwel ‘een kloot geslagen’.

[Volgens Soutendam was de verkeerde spelling over dit verkleinwoord ‘forneuxken’ mede de uitkomst betreffende de uitspraak met Delftenaren, die in zijn tijd tevens dikwijls gewend waren het woord ‘keuken’ indien ‘kuiken’ uit te communiceren.]

Velen daarvan zijn met ons plaatsnaam, een huisnaam of een uithangteken afkomstig. Een naam Aangaande Mierevelt vormde overeenkomstig Soutendam daarop een uitzondering. Zij werd 't in het begin door hem gedragen, zijn pappa heette nog Jan Michielsz. De benaming lijkt mijzelf niet met ons uithangteken, maar veeleer aan het Franse merveille of het Italiaanse maraviglio zijn oorsprong te bestaan verschuldigd. Dit is ons epitheton het de schilder is verleend die, bijvoorbeeld over Bleyswijck zegt “door sijn konst de genegentheden der Vorsten (had) weten te trekken”.

Juiste Bagijnhof genaderd ogen wij een ogenblik stil vanwege een poort welke daar de toegang toe geeft. Jammer, het een alles vernielende kracht met een tijd en een functie betreffende wederom en wind tijdens enige eeuwen hoofdhaar zo deerlijk hebben geteisterd. Meer vervolgens 200 (

Vlak behalve hem woonde een deurwaarder, welke, blijkens een aangifte, behalve zijn ambt, het bedrijf betreffende pannenbakker uitoefende Hij had daartoe in bestaan huis een oven ingericht. Later zou op deze plaats ons plateelbakkerij worden gevestigd.

Even bovendien woonde ons ‘heuyckmaecker’, wiens woonhuis heette ‘Inden Wenteltrap’. Hij vervaardigde het vrouwenkledingstuk huik genaamd, dat men de voorloopster aangaande de moderne regenmantel zou kunnen benoemen.

Met de noordzijde betreffende een Nieuwstraat, oostwaarts op lopend, bemerken we de ruime woonhuis en het ‘comptoir’ betreffende de notaris publicus Ghijsbert aangaande Wijck. Bovendien een webwinkel over Annigen Jans ‘lindelaken­coopster’, wier buurman Dirck Jansz ‘glaesmaecker’ aangaande zijn ambacht was. Aan het einde betreffende de rij woonde destijds Hans Berchey, welke ‘cramer’ was van beroep. Het wensen zijn zeggen het deze een winkel hield, waarin hij allerhande daar waar te bestel aanbood, welke een Fransen mercerie benoemen: korte voorwerpen van geringe waarde, oudtijds kramerij geheten.

De klink mag je daar ook niet opzetten en met wat proberen in het klinkgat, dit slot om te draaien zit niet. En je wil eruit!!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De 5-seconden trick voor slotenmaker Wuustwezel”

Leave a Reply

Gravatar